CITES

Hoe kunnen we helpen?

Informatie over Cites verkregen van het Citesbureau

 

Zoals u in de Algemene toelichting CITES kunt
lezen zijn de CITES soorten binnen de Europese Unie onderverdeeld in Bijlage

 

A t/m D.

 

Soortenlijst
In de Soortenlijst (Verordening (EG) Nr. 407/2009) kunt u vinden op welke bijlage een soort staat. Als u in de Soortenlijst op Psittaciformes(Papegaaiachtigen) zoekt, ziet u dat alle Psittaciformes spp. op Bijlage B staan, met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten en met uitzondering van Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus en Psittacula krameri, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen.

 

Dit betekent dat alle papegaaiachtigen zijn beschermd door CITES, met
uitzondering van Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus
hollandicus en Psittacula krameri.

 

Bijlage A
Een papegaaiensoort die bijvoorbeeld op Bijlage A van de Basisverordening
staat is de Goffini kaketoe(Cacatua goffini). Voor Bijlage A soorten geldt
dat voor eigendomsoverdracht alsmede alle commerciële handelingen zoals het
ter verkoop aanbieden binnen de EU (dus ook binnen Nederland), in vrijwel
alle gevallen een EG-certificaat verleend moet zijn.

 

Volgens artikel 2 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen
en andere merktekens moeten gefokte Bijlage A vogels zijn voorzien van een
naadloos gesloten pootring. Een uitzondering op deze regel zijn de soorten
die op Bijlage X van de Uitvoeringsverordening staan.

 

Wanneer u een Bijlage A papegaai bezit welke niet is voorzien van een
naadloos gesloten pootring, omdat de vogel bijvoorbeeld uit het wild
afkomstig is, moet de vogel worden voorzien van een microchiptransponder.
Hier geldt echter ook een uitzondering voor de soorten die op Bijlage X van
de Uitvoeringsverordening staan.

 

Daarnaast moet u voor dieren welke op Bijlage A staan een administratie
bijhouden. U kunt hier meer over lezen in de Regeling administratie bezit
van en handel in beschermde dier- en plantensoorten.

 

Bijlage B
De Senegal papegaai(Poicephalus senegalus), de Geelvoorhoofd amazone(Amazona
ochrocephala) en de Blauwvoorhoofd amazone(Amazona aestiva) staan allen op Appendix II van CITES en op Bijlage B van de Basisverordening.

 

Vogels die op bijlage B staan hoeft u niet te ringen, tenzij het een
inheemse vogelsoort is. Bijlage B-soorten mogen binnen de Europese Unie
zonder CITES-papieren overgedragen worden, zolang de legale herkomst van de dieren aantoonbaar is. Zit er een naadloos gesloten pootring om de poot die
niet verwijderd kan worden zodra de poot zijn volwassen omvang heeft
bereikt: dan is aannemelijk dat het hier om een gekweekte vogel gaat. Dit
kan dan als bewijs van legale herkomst gezien worden. Zit er geen ring om de
poot, dan zal met een verklaring van de kweker of een kopie/nummer van de
invoervergunning aangetoond moeten worden waar de vogel vandaan komt en hoe deze is verkregen. Wanneer de legale herkomst niet kan worden aangetoond, moet een EG-certificaat aangevraagd worden.

 

Voor ongeringde bijlage B-vogels moet u in de meeste gevallen ook een
administratie bijgehouden worden.

 

Informatie over het invoeren uit landen buiten de Europese Unie en het
uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie van CITES dieren kunt u vindenin de Algemene toelichting CITES. Verdere informatie over CITES kunt u vinden ophttps://mijn.rvo.nl/cites-soorten-in-nederland-en-de-eu. Hier kunt u verschillende informatie vinden met betrekking tot CITES.

 

CITES-bureau, Dienst Regelingen
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 19530, 2500 CM Den Haag

Zie voor informatie over CITES ook de website: https://mijn.rvo.nl/cites-soorten-in-nederland-en-de-eu

 

Algemene informatie over invoer- en (weder) uitvoer van

bedreigde uitheemse flora- en fauna

 

Waar staat CITES voor?

CITES is een Overeenkomst tussen 167 landen, waarin afspraken gemaakt zijn over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. CITES is een afkorting van de Engelse naam van deze Overeenkomst: Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna.

 

CITES is van toepassing op dieren of planten, of delen of producten hiervan. De handel in CITESsoorten wordt gereguleerd door een vergunningenstelsel. Bedreigde soorten zijn op

 

Appendices/Bijlagen geplaatst. Internationale handel is pas mogelijk wanneer hier toestemming in de vorm van een CITES-in-, uitvoervergunning of een CITES-wederuitvoercertifcaat is verleend. De Europeseregelgeving kent daarnaast nog het EU-certificaat. In Nederland worden CITES-documenten en EU-certificaten verleend door Dienst Regelingen, onderdeel CITES-bureau, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag. Aan de verlening van deze documenten zijn kosten verbonden op grond van de Regeling tarieven Flora- en faunawet.

 

Belangrijke definities

Voor een goed begrip van CITES is een aantal definities van belang. Dit zijn de volgende:

 

Handel Alhoewel bij de Overeenkomst van handel wordt gesproken zijn de bepalingen zowel van toepassing voor zowel particulieren als voor bedrijven of andere instelling. Dit betekent dat voor particulieren dezelfde verplichtingen gelden bij in- en uitvoer, overdracht en bezit als voor handelaren, bedrjiven of andere instellingen.

 

Specimen elk dier of elke plant, dood of levend, elk deel daarvan en elk daarvan verkregen product, al dan niet in andere goederen vervat.

 

Wild betreft specimens die in het wild zijn voortgebracht of aan het wild zijn onttrokken.

 

F1 (eerste generatie nakweek) omvat specimens die in een gecontroleerde omgeving zijnvoortgebracht uit ouders waarvan tenminste één in het wild is voortgebracht of aan het wild is onttrokken.

 

In gevangenschap gefokt en geboren of kunstmatig gekweekt dit omvat de tweede en latere generaties nakweek en dus specimens die in een gecontroleerde omgeving zijn voortgebracht uit ouders die van de eerste of een latere generatie nakweek zijn

 

Beschermingsniveau’s

Internationaal

CITES kent drie bijlagen met elk een eigen beschermingsniveau. De bijlage waarin een soort is opgenomen, bepaalt of internationale handel is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

Appendix I omvat soorten die, onder meer door internationale handel, met uitsterven bedreigd zijn. Commerciële handelingen met deze soorten zijn niet toegestaan er sprake is van uit het wild afkomstige of eerste generatie nakweek specimens.

Appendix II omvat soorten die, onder meer door internationale handel, met uitsterven bedreigd kunnen worden.

Appendix III omvat soorten waaraan een land, waar zo’n soort voorkomt, bescherming wil bieden om te voorkomen dat deze door internationale handel uitsterft in dat land.

6-8-2004 2

Europees

 

De Europese Unie (EU) heeft regels opgesteld voor CITES-soorten die voor alle landen die lid zijn van de EU gelden. Deze regels zijn terug te vinden in Verordeningen (nrs. 338/97 en 1808/2001). Verordening (EG) 1497/2003 bevat de Bijlagen A t/m D, waarin soorten zijn opgenomen, waarop bepaalde regels van kracht zijn.

 

De Appendix-I soorten van CITES en een aantal Appendix-II soorten zijn opgenomen in Bijlage A van deze verordening. Ook zijn hierin soorten opgenomen die, bijvoorbeeld in Europa, streng beschermd worden op grond van Europese richtlijnen. Dit hoeven niet altijd CITES-soorten te zijn.

 

De Appendix-II-soorten van CITES zijn grotendeels opgenomen in Bijlage B

 

De Appendix-III-soorten van CITES zijn grotendeels opgenomen in Bijlage C

 

Bijlage D bevat niet-CITES-soorten, waarvan men binnen Europa van mening is dat de handel in deze soorten in de gaten gehouden moet worden om te voorkomen dat de internationale handel deze soorten met uitsterven bedreigt.

 

Wat u moet weten bij het indienen van een

Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag is het van belang dat de aanvrager weet op welke Bijlage een soort is opgenomen. Behulpzaam daar bij is de UNEPWCMC Species Database (www.unepwcmc.org/) Selecteer het onderdeel “species” en type vervolgens legal.

 

Bijlage A soorten

Invoer in de Europese Gemeenschap alsmede uitvoer en wederuitvoer uit de Europese Gemeenschap van exemplaren van deze soorten is voor commerciële doeleinden verboden wanneer een exemplaar uit het wild afkomstig of van de eerste generatie nakweek is. Vergunningen kunnen wel verleend worden voor exemplaren, gefokt in gevangenschap.

Zowel het land van uitvoer als het land van invoer moeten een CITES-vergunning hebben verleend, voordat transport mag plaatsvinden.

Voor eigendomsoverdracht alsmede alle commerciële handelingen zoals het ter verkoop aanbieden binnen de EU (dus ook binnen Nederland) dient in vrijwel alle gevallen een EU-certificaat verleend te zijn.

 

Bijlage B soorten

Invoer in de Gemeenschap alsmede uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, ook voor commerciële doeleinden, is toegestaan mits de nodige vergunningen zijn verleend. Vaak zijn beperkingen gesteld aan de uitvoer van uit het wild afkomstige dieren of planten door middel van bijvoorbeeld een uitvoerquotum. Ook komt het voor dat de Europese Commissie invoerverboden heeft ingesteld voor bepaalde soorten uit bepaalde landen. Voor de invoer in de Europese Unie moet vrijwel altijd vóóraf een invoervergunning zijn verleend. Afhandeling van een aanvraag gebeurt onder andere aan de hand van een kopie van de uitvoervergunning van het land v n uitvoer. Een invoervergunning voor uit het wild afkomstige dieren en planten mag pas verleend worden wanneer de wetenschappelijke commissie voor CITES in Nederland of de Wetenschappelijke Studiegroep in Brussel hierover positief hebben geadviseerd. Voor de uitvoer uit de Europese Unie moet altijd een uitvoervergunning verleend zijn. Onder CITES buiten Europa is het niet verplicht dat ook een invoervergunning is verleend door het importerende land. Het is verstandig na te gaan of het importerende land dit wel vereist. Voor wederuitvoer moet een wederuitvoervergunning zijn verleend. Bij dit soort aanvragen moet het aantoonbaar zijn dat dieren en planten legaal de EU zijn ingevoerd.

 

Bijlage C soorten

De invoer van Bijlage-C soorten is toegestaan wanneer de importeur een certificaat van oorsprong of een CITES-uitvoervergunning aan de douane kan tonen, tezamen met een door de importeur zelf ingevulde kennisgeving vaninvoer. Een uitvoervergunning is nodig, wanneer de dieren en planten afkomstig zijn uit het land, dat de betreffende soort in Bijlage III van CITES heeft laten opnemen. Voor de uitvoer uit de Europese Unie van deze soorten is een CITES uitvoervergunning vereist.

 

Bijlage D soorten

De invoer van Bijlage-D soorten is toegestaan wanneer de importeur aan de douane een door hemzelf ingevulde kennisgeving van invoer kan overleggen. Voor uitvoer van deze soorten is geen document vereist.

 

Bezit(sverbod)

In Nederland wordt aan de bepalingen van CITES en de EU-verordeningen middels de Flora- en faunawet nader uitvoering gegeven. Op grond van deze wet is binnen Nederland een bezitsverbod van kracht voor levende dieren die uit het wild afkomstig of van de eerste generatie nakweek zijn, en zijn opgenomen in Bijlage A. Daarnaast geldt een bezitsverbod voor alle katachtigen die zijn opgenomen in Bijlage A, dus ook voor in gevangenschap gefokte en geboren katachtigen én voor de katachtigen die zijn opgenomen in Bijlage 3 bij de Regeling aanwijzing beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet. voor alle primaten geldt een bezitsverbod, dus ook voor gekweekte. Ten slotte bestaat een bezitsverbod voor tijgerbot en neushoornhoren (van bepaalde soort en populatie neushoorns). De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan ontheffing van dit verbod verlenen.

 

Beslissingstermijn

Een besluit over de afgifte van invoer-, uitvoer-, wederuitvoervergunningen en EU-certificaten wordt, behoudens enkele uitzonderingen, binnen een maand, vanaf de dag dat een aanvraag compleet is bevonden, genomen.

 

Tenslotte

Informatiebronnen over CITES zijn:

https://mijn.rvo.nl/cites-soorten-in-nederland-en-de-eu

https://www.unep-wcmc.org

https://www.eu-wildlifetrade.org

https://www.cites.org