Privacybeleid

Privacy beleid
Stichting Vrolijke Papegaai

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting Vrolijke Papegaai.

Stichting Vrolijke Papegaai verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Stichting Vrolijke Papegaai wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

 

Algemeen

Stichting Vrolijke Papegaai stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking, tenzij dat wij wettelijk verplicht zijn.

Stichting Vrolijke Papegaai verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en bankgegevens, gegevens met betrekking tot gevolgde workshops, zowel digitaal als in de praktijk, en gebruik van onze informatie.

Ook verzamelen wij deze contactgegevens van adoptiegezinnen, alsmede de gegevens van de geadopteerde papegaai(en).

Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan Stichting Vrolijke Papegaai stelt per e-mail. Als je gebruik maakt van onze contactmogelijkheden kan Stichting Vrolijke Papegaai de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Stichting Vrolijke Papegaai, kan Stichting Vrolijke Papegaai aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze workshops en websites.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt en welke workshops je hebt gevolgd.

 

Web bezoek

Wanneer je een van website van Stichting Vrolijke Papegaai bezoekt dan worden de technische kenmerken van jouw bezoek in zogenaamde logfiles op de servers van qputer bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. qputer gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

 

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Tevens kan een minderjarige tot 16 jaar geen workshops bij Stichting Vrolijke Papegaai volgen. Een minderjarige van 16 of 17 jaar oud kan alleen een overeenkomst aangaan met Stichting Vrolijke Papegaai met schriftelijke toestemming van ouder/verzorger.

 

Links naar andere websites

Enkele internetpagina’s van Stichting Vrolijke Papegaai bevatten links naar andere websites. Stichting Vrolijke Papegaai is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van Stichting Vrolijke Papegaai vallen.

 

Zoekopdrachten

Wanneer je op de website van Stichting Vrolijke Papegaai de zoekfunctie gebruikt, dan worden de technische kenmerken van je zoekopdracht in zogenaamde logfiles op de servers van qputer bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. qputer gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

 

Google Analytics

Stichting Vrolijke Papegaai kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Stichting Vrolijke Papegaai te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe  je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Nieuwsbrieven

Wanneer je je  aan- of afmeldt voor van de Stichting Vrolijke Papegaai afkomstige e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van je mutatie samen met je e-mailadres gedurende je abonnementsperiode bewaard. Je e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van jouw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat je vrij voor je abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot jouw persoon kan worden herleid. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer je er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zal Stichting Vrolijke Papegaai je bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

 

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een website van Stichting Vrolijke Papegaai invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je Stichting Vrolijke Papegaai toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van jouw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van je bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in het e-mailarchief van Stichting Vrolijke Papegaai, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard. Berichten over een door jou van Stichting Vrolijke Papegaai geadopteerde papegaai worden bewaard totdat wij ervan op de hoogte worden gesteld, dat de vogel is overleden.

 

Interviews en citaten

Wanneer je voor een workshop en of onderdeel van de website Stichting Vrolijke Papegaai bent geïnterviewd of geciteerd en je na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van je naam, en je naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan is Stichting Vrolijke Papegaai in het algemeen bereid het interview of citaat op jouw verzoek te anonimiseren en je naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

 

 Uitzonderingen: misbruik / verplichtingen

Wanneer er naar Stichting Vrolijke Papegaai oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kan Stichting Vrolijke Papegaai bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kan Stichting Vrolijke Papegaai de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan Stichting Vrolijke Papegaai  pogingen ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met je, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel jou in rechte te kunnen aanspreken. Stichting Vrolijke Papegaai stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

 

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Stichting Vrolijke Papegaai verwerkt persoonsgegevens om haar workshops te kunnen houden en om geadopteerde papegaaien te kunnen volgen. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling van diensten die wij je leveren (workshops, evenementen, adoptie van een papegaai, enz.) Ook heeft Stichting Vrolijke Papegaai gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen.

Stichting Vrolijke Papegaai maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, niet om commerciële redenen.

 

Derde ontvangers

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Stichting Vrolijke Papegaai kan gebruik maken van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

Stichting Vrolijke Papegaai verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal Stichting Vrolijke Papegaai de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Ook het opvragen door de rijksoverheid van onze CITES-administratie, met daarin gegevens van contactpersonen, behoort tot de mogelijkheden. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Stichting Vrolijke Papegaai het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Stichting Vrolijke Papegaai onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Stichting Vrolijke Papegaai gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kun je contact met qputer opnemen bij voorkeur per e-mail op info@vrolijkepapegaai.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat Stichting Vrolijke Papegaai niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzage en wijzigen van gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Indien je dit niet hebt, of deze gegevens niet meer weet; kan je ook contact opnemen met Stichting Vrolijke Papegaai via de volgende gegevens:

E-mail: info@vrolijkepapegaai.nl

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze services/diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij Stichting Vrolijke Papegaai achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Stichting Vrolijke Papegaai verwerkt niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken.

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Functie
 • Gebruikersnaam
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • Inloggegevens
 • NAW-gegevens
 • gegevens over je de gebruikte services/diensten van Stichting Vrolijke Papegaai
 • Profielnaam
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke workshops of functionaliteiten jij volgt of gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om de door jou afgenomen dienst/service te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.
 • om jouw facturen te kunnen sturen.
 • om contracten met jou te kunnen sluiten, noodzakelijk voor het adopteren van een papegaai.

 

Beveiliging en bewaren

Stichting Vrolijke Papegaai heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Stichting Vrolijke Papegaai schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde informatie te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten, bij voorkeur per e-mail op info@vrolijkepapegaai.nl

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 Mei 2018.

Laatste wijziging: 1 Juni 2020.

 

Wijziging van Privacy Statement

Stichting Vrolijke Papegaai behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.